Kulturgyngen - Café, Restaurant & Scene

Om Kulturgyngen

En socialøkonomisk virksomhed
Foreningen Kulturgyngen er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus midtby, der tilbyder Vejlednings- og opkvalificeringsforløb Kulturgyngen driver Gyngen  –  café, restaurant og scene.

Nøgleordene i Kulturgyngens arbejde er:

  1. Helhed
  2. Anerkendelse
  3. Inklusion

Helhed: Vi arbejder helhedsorienteret. Vi forsøger at tage hånd om det hele menneske.

Anerkendelse: Vi tager udgangspunkt i de ressourcer folk har. Ser på mulighederne i stedet for begrænsningerne.

Inklusion: Udgangspunktet er at alle skal have en chance og mulighed. Uanset alder, køn, race, religion eller seksuel orientering.

I vores daglige arbejde viser det sig, at alle mennesker har ressourcer, som kan bruges til både personlig udvikling og til at arbejde for et fælles mål. På Kulturgyngen kender hver enkelt medarbejder sin funktion og sit ansvar. Igennem anerkendelsen af egen indsats frigives energi, som bruges på vejen til arbejdsmarkedet og til den personlige udvikling.

Jobbet på Kulturgyngen skal opkvalificere og motivere medarbejderen til at komme ud på arbejdsmarkedet, og derfor tager vi ved ansættelsen udgangspunkt i den enkeltes faglige og personlige evner. Vi kombinerer målrettet arbejde, uddannelse og kurser.

Vi er til daglig ca. 55 mennesker, der er fordelt på fastansatte, folk i henholdsvis vejledning og opkvalificering, aktivering og revalidering plus folk, der er under uddannelse indenfor levnedsmiddel- eller kontorsektoren.

 

 

A social economic corporation
The union Kulturgyngen is a social economic corporation in downtown Aarhus that offers Guidance- and upgrade course Kulturgyngen drives Gyngen – cafe, restaurant, and stage.

The keywords in Kulturgyngen’s work are:

  1. Unity
  2. Recognition
  3. Inclusion

Unity: We work holistically. We attempt to focus on the person as a whole.

Recognition: We focus on the resources that people have. Look at opportunities instead of limitations.

Inclusion: The starting point is that everyone gets a chance and an opportunity. Regardless of age, gender, race, religion, or sexual orientation.

It shows in our day to day work that every person has resources that can be used for both personal growth and for working toward a mutual goal. At Kulturgyngen, every employee knows their function and responsibility. Through recognition of their own efforts, energy that is used on the road to the labor market and personal growth is released.

The job at Kulturgyngen will upgrade and motivate the employee to get out to the labor market and therefor, we put focus on the individual’s professional and personal abilities when hiring. We combine targeted work, education, and courses.

We are about 55 people daily who are distributed as permanent employees, people in guidance and upgrading respectively, activation and rehabilitation plus people who are going through education within the food- and office sector.

 

Samarbejdspartnere

Åbningstider

Café Nicolai:
man-fre: 9.00-13.30
Weekend: Lukket


Gyngen:
Se arrangementer
Dørene åbner en time før start, med mindre andet er angivet

Aktuelt

Ingen Events

Sociale MedierInstagram

Kontakt